4 Februari 2012

Biografi al-Maturidi

Nama lengkap al-Maturidi ialah Muhammad ibn Muhammad ibn mahmûd. Tokoh yang dikenal dengan nama Abu Manshur al-Maturidi ini dilahirkan di Maturid, sebuah daerah di Samarkand termasuk kawasan Mâ Warâ’ al-Nahr, dan wafat pada tahun 333 H/944 M, ia menimba ilmu pada pertiga terakhir abad ke-3 Hijrah, yakni pada masa Mu’tazilah mendapat kemarahan masyarakat sebagai balasan perlakuan mereka terhadap fuqaha muhadditsin pada pertiga pertama abat tersebut.
Tahun kelahiran al-Maturidi tidak begitu diketahui dengan pasti. Akan tetapi, tampakanya ia dilahirkan pada sekitar pertengahan abad ke-3 Hijrah. A.K.M.Ayyub Ali menyimpulkan bahwa al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 H/853 M. Dapat dipastikan, bahwa beliau belajar ilmu fikih dari Madzhab Hanafi dan ilmu kalam dari Nashr ibn Yahya al-Balakhi. garis ketururunan beliau bersambung dengan sahabat Abu Ayyub al-Anshory. Gurunya dalam bidang fiqih dan teologi bernama Nasyr bin Yahya al-Balakhi. Ia wafat pada tahun 268 H. al-Maturidi hidup pada masa khalifah al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232-274 H / 847-861 M.

Abu Manshur al-Maturidi adalah pengikut Abu Hanifah dan faham-faham teologinya banyak persamaannya dengan faham-faham yang dimajukan Abu Hanifah. Sistim pemikiran teologi yang ditimbulkan oleh Abu Manshur termasuk dalam golongan teologi Ahli Sunnah dan dikenal dengan nama al-Maturidiyyah namun literatur mengenai ajaran-ajaran Abu Manshur dan aliran al-Maturidiyyah tidak sebanyak literature mengenai ajaran-ajaran Asy’ariyyah.
Al-Maturidi adalah pengikut madzhab Hanafi sedangkan Asy’ari adalah pengikut madzhab Syai’i, oleh karena itu pengikut Maturidi adalah orang-orang Hanafiyyah sedang pengikut Asy’ari adalah orang-orang Syafi’i. Boleh jadi ada beberapa perbedaan pendapat antara kedua orang tersebut, karena adanya perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Syafi’i itu sendiri.
kuburan imam al-Maturidi
Al-Maturidi dalam bidang kajiannya mempunyai sejumlah kitab yang diantaranya ialah: Kitâb Ta’wil al-Qur’ân, Kitâb Ma’khuz al-syarâ‘i, Kitâb al-Jadal, Kitâb al-Ushûl al-Dî n, Kitâb al-Maqâlât fi al-kalâm, Kitâb al-Tauhîd, Kitab Radd Awâ’il al-‘adilah li al-Ka’bî, Kitâb Radd Tahzîb al-jadal li al-Ka’bî, kitâb Radd al-Ushûl al-Khamsah li Abî Muhammad al-Bâhîlî, al-Radd al-Imamah li Ba’dhi al-Rawâfidh, dan al-Radd ‘ala al-Qarâ mithah.